Aanbod voor scholen

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Orthopedagoog Westland Delfland biedt hulp aan alle kinderen, leerkrachten en ouders die een onderwijssteuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij ondersteunen wij ook actief scholen om hun onderwijs zo goed mogelijk in te richten voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dit doen wij door middel van het in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en het maken van een passend en persoonlijk plan met oog voor het kind, zijn/haar ouders, de leerkracht en de school.   

Wij werken op scholen als ‘onderwijsconsulent’, maar wij doen ook onderzoek naar bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en/of concentratiestoornissen. Ook is het mogelijk om een didactisch en/of intelligentieonderzoek af te nemen, eventueel met extra aandacht voor bijv. hoogbegaafdheid, faalangst en/of sensitiviteit.  Voor begeleiding en behandeling van leerproblemen verzorgen wij onder andere onderwijs(zorg)arrangementen en remedial teaching. Daarnaast is het ook mogelijk om gericht aan de slag te gaan met diverse trainingen, gericht op bijvoorbeeld faalangst, mindset, executieve functies en/of leren leren.

ONDERZOEK 

DIAGNOSTIEK 

Ten behoeve van een juist advies zijn er verschillende soorten onderzoeken mogelijk. Welk onderzoek er wordt ingezet, wordt altijd samen met school en ouders besproken. Soms is er bijvoorbeeld inzicht nodig in de cognitieve vaardigheden van een leerling, waarbij een intelligentieonderzoek uitkomst kan bieden. Daarnaast wordt er bij bredere hulpvragen vaak gestart met een screenend onderzoek. Screenend onderzoek wordt veelal ingezet om te bekijken of er aanleiding is om breder psycho-diagnostisch en/of neuropsychologisch onderzoek te doen of dat algemeen inzicht in de ontwikkeling van een kind al voldoende is om mee aan het werk te gaan. We werken hierdoor ‘getrapt’ en doen hierdoor alleen wat écht nodig is. Mocht een screenings-onderzoek aanleiding geven tot het inzetten van een vervolg onderzoek wordt dit altijd met school en ouders besproken. In breder onderzoek worden alle facetten binnen het diagnostische proces doorlopen en kan er mogelijk een diagnose worden gesteld ten behoeve van verdere begeleiding en ondersteuning. 

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 

ARRANGEMENTEN

Voor circa 95% van de kinderen blijkt de basisondersteuning, zoals omschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school, voldoende. De basisschool kan een passend aanbod bieden. Wanneer de onderwijsbehoeften van het kind meer complex en intensief zijn en het aanbod op school ontoereikend is, komt er vaak extra ondersteuning in beeld. De school kan voor het kind een arrangement aanvragen. Orthopedagoog Westland Delfland biedt deze arrangementen aan. De arrangementen zijn flexibel in tijdsduur en intensiviteit, zodat steeds kritisch kan worden bekeken of het aanbod voor het kind nog steeds passend is. Een arrangement op de basisschool is in de meeste gevallen een tijdelijke interventie, waarna het kind weer kan functioneren binnen de basisondersteuning van de school. Arrangementen op het SBO of SO kunnen tijdelijk zijn, maar ook gelden tot en met het einde van de basisschoolperiode.

SAMEN LEREN, SAMEN OEFENEN

REMEDIAL TEACHING

Remedial teaching (RT) is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/ of leerstoornissen, waaronder problemen met spellen, lezen, leren, rekenen of taalbegrip in het algemeen. Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Maar ook een leerachterstand of een taalachterstand kunnen de oorzaak blijken van leerproblemen. Ook kan er sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, ADHD of PDD-NOS.

LEREN LEREN 

BEGELEIDING EN TRAINING 

Wij bieden diverse trainingen aan, zowel bij ons op de praktijk als op scholen zelf. Te denken valt bijvoorbeeld aan een training leren leren, maar ook faalangst-training of een training ten behoeve van de ontwikkeling van een groei-mindset. Ook is het mogelijk een training in te zetten gericht op de verbetering van de executieve functies en het werkgeheugen. Al onze trainingen worden afgestemd om basis van de hulpvraag vanuit school en/of ouders. Trainingen worden afgesloten met een evaluatiegesprek en een eindrapport vol met praktische adviezen om ook na de training zo optimaal mogelijk profijt te kunnen hebben van de geboden ondersteuning. 

ONDERWIJSCONSULTATIE 

ADVIES

Als onderwijsprofessional kan het helpend zijn om onafhankelijk advies te krijgen. Kinderen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en soms is het nodig deze te verhelderen door erover met elkaar in gesprek te gaan. Wij gaan ervan uit dat jij als leerkracht deskundig bent en daarom vinden wij het belangrijk dat leerkrachten actief meedenken. Een advies werkt pas echt als het aansluit bij jouw klas, jouw leerling, maar ook bij jou. Ook nemen we deel aan schoolondersteuningsteams als onderwijsspecialisten / orthopedagogen.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo