Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Deze pagina gaat over uw privacy bij Orthopedagoog Westland Delfland. Het eerste deel gaat over de praktijk en uw privacy. Het tweede deel van de informatie gaat over het gebruik van deze website. Heeft u hierover vragen, neem dan vooral contact op.

Orthopedagoog Westland Delfand / Sociaal Pedagogisch Maatwerk B.O.O.N, gevestigd te ‘s Gravenzande en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 62350463 /Vestigingsnr. 000031362699 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe S.P.M. Boon met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie S.P.M. Boon persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van S.P.M. Boon;
 3. bezoekers van website https://www.orthopedagoog-westland-delfand.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van S.P.M. Boon;
 5. alle overige personen die met S.P.M. Boon contact opnemen of van wie S.P.M. Boon persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

S.P.M. Boon verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

 1. Doeleinden verwerking

S.P.M. Boon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. Rechtsgrond

S.P.M. Boon verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

S.P.M. Boon kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van S.P.M. Boon persoonsgegevens verwerken.

S.P.M. Boon sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

S.P.M. Boon deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. S.P.M. Boon deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

S.P.M. Boon geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 1. Bewaren van gegevens

S.P.M. Boon bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. S.P.M. Boon hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacystatement

S.P.M. Boon kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van S.P.M. Boon gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht S.P.M. Boon te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met S.P.M. Boon door een e-mailbericht te sturen naar spmboon@outlook.com

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop S.P.M. Boon persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met S.P.M. Boon door een e-mailbericht te sturen naar spmboon@outlook.com.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

De praktijk en uw privacy

Orthopedagoog Westland Delfland (be)handelt volgens het kwaliteitsstatuut en volgens de beroepscode voor pedagogen van de NVO. Daarnaast is Orthopedagoog Westland Delfland aangesloten bij het SKJ.

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben wij beroepsgeheim volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zonder uw toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere orthopedagoog, psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

 

Zonder uw toestemming informatie uitwisselen in principe niet toegestaan, maar:

Soms moet Orthopedagoog Westland Delfland haar beroepsgeheim treden om een hoger liggend doel te dienen, ook als u hier voorafgaand geen toestemming voor geeft of heeft gegeven. Dat doel is dan de veiligheid van uzelf of de veiligheid van een ander. Zo is Orthopedagoog Westland Delfland net als iedere andere zorgverlener verplicht melding te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Maar ook als u zichzelf of een ander iets ernstigs wil aandoen is het de plicht van Orthopedagoog Westland Delfland om dit nadeel te voorkomen of te beperken.

 

 

Het dossier

In uw dossier noteren wij uw gegevens en voor zover nodig die van uw gezin. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier af. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit 15 jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Audio- en video-opnames

Mogelijk vragen wij u toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames ten behoeve van het zicht op de behandeling en, in het kader van kwaliteitsbewaking, op het eigen functioneren van de behandelaar. Tevens kan u gevraagd worden of een psycholoog in opleiding, in verband met diens scholing, aanwezig mag zijn bij de gesprekken.

Ben je (of is uw kind) jonger dan 18 jaar? Dan is het belangrijk om het volgende te weten:

Ouders worden zoveel mogelijk bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij zelf beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij het onderzoek en de behandeling betrokken wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft.

Bij gescheiden ouders is het noodzakelijk dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een psychologisch traject. Indien jouw ouders gescheiden zijn vragen wij beide ouders om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uw toestemming

Op het aanmeldingsformulier verklaart u geïnformeerd te zijn over bovenstaande zaken en geeft u aan of u al dan niet toestemming geeft voor het informeren van uw huisarts.

Het gebruik van deze website, www.orthopedagoog-westland-delfland.nl


Het slotje: SSL

Het SSL Certificaat van onze website versleutelt al het verkeer tussen de website en uw computer. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillenden. Een SSL Certificaat is verplicht voor alle websites waarbij persoonsgegevens verzonden worden tussen de website en u als bezoeker.

 

 

Berichten via SSL

Alle informatie die u via de website naar ons verstuurd, wordt niet opgeslagen binnen (een database van) de website. De gegevens worden binnen de servers van de hostingsprovider direct verstuurd naar de praktijk. Dit gaat per e-mail over een beveiligde SSL verbinding. Dit betekent dat uw mail of bestanden onderweg niet onderschept kunnen worden door onbevoegden. Ook het ‘reguliere’ e-mailverkeer verloopt vanuit de praktijk over SSL.

Mailt u veilig?

Belangrijk in het digitaal contact tussen u en de praktijk is dat u uw e-mailprogramma over SSL laat lopen. Anders is de beveiliging aan de kant van de praktijk op orde, maar kan het bericht alsnog gelezen worden als u uw email niet over SSL laat lopen (de SSL instellingen kunt u verkrijgen via uw provider). Maak bij voorkeur geen gebruik van ‘gratis’ e-maildiensten zoals Gmail maar kies de betaalde variant via uw provider.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw computer wordt opgeslagen. Op deze website worden cookies gebruikt om de site goed te laten functioneren. Ook hebben deze cookies het doel om Orthopedagoog Westland Delfland een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De instellingen bij Google Analytics hebben wij zodanig aangepast dat Google géén gebruik maakt van deze informatie. Orthopedagoog Westland Delfland heeft hiertoe de volgende instellingen bij Google Analytics doorgevoerd:

 1. Het “Amendement gegevensverwerking” geaccepteerd in het Google Analytics-account;
 2. Het blokkeren van het meezenden van volledige IP-adressen;
 3. Het uitzetten van het delen van gegevens met Google.

 

Privacy Statement

Dit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

 

 

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van informatie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo