Veel gestelde vragen

En hun antwoorden

Kosten

Wordt begeleiding en onderzoek via jullie vergoed?

Sinds januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen bij de gemeenten komen te liggen. Gemeenten zijn contracten aangegaan met zorginstellingen om deze zorg te kunnen vergoeden. Wij hebben geen contracten bij gemeenten, dit betekent dat zorg die wij verlenen veelal door ouders zelf wordt betaald. Vergoeding is echter soms wel mogelijk vanuit het Samenwerkingsverband waarbij de school van uw kind is aangesloten of via een persoonsgebonden budget (PGB) welke kan worden aangevraagd bij uw gemeente (zie pagina ‘vergoede en particuliere zorg’)

Voor meer informatie omtrent het aanvragen/ hulp bij aanvragen van een vergoeding of PGB, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Wordt een dyslexieonderzoek bij jullie vergoed?

Sinds enkele jaren moet u voor vergoeding niet meer bij de zorgverzekering zijn maar bij de gemeente waarin uw kind woont. Niet alle kinderen komen voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking. Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan dient te worden:

Voorwaarden voor vergoede zorg:

  • Uw kind is 7 jaar of ouder en zit bij aanvang van de zorg op het primair of speciaal onderwijs.
  • Er is een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie.
  • Uw kind scoort bij de 10 % zwakste lezers (bv. E-score) vergeleken met zijn of haar normgroep. OF uw kind behoort bij de 16 % zwakste lezers én bij de 10 % zwakste spellers.
  • Er dient minimaal 2 maal gedurende een langere periode een interventie gepleegd op lezen en spelling, en hiervan moet een handelingsplan zijn gemaakt. Tussentijdse toetsen moeten laten zien dat de interventie van de school onvoldoende heeft geholpen (er is sprake van een hardnekkig probleem).
  • Er zijn geen andere stoornissen bij uw kind aanwezig die het goed leren lezen- en of spellen in de weg staan. Stoornissen die geen invloed hebben op de leesvaardigheid mogen wel. Ook stoornissen die in remissie zijn mogen (bijvoorbeeld ADHD die goed behandeld is met medicatie en/of werkgeheugen training).

Indien uw kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan wordt uw kind vaak door school doorverwezen naar een aangesloten instelling. Wij hebben geen contract met gemeentes. De bijbehorende administratieve last te groot voor een kleine praktijk. Hierdoor wordt u vaak niet automatisch naar ons doorverwezen. Toch is het wel mogelijk om een vergoed onderzoek aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de praktijk.

Waarop worden de kosten van een onderzoek gebaseerd?

De kosten worden gebaseerd op de complexiteit van de hulpvraag. Daarbij wordt er gekeken naar het aantal onderdelen wat wordt afgenomen, de duur van het onderzoek en de intensiteit van verwerking. De kosten zijn opgebouwd uit materiaalkosten, duur van de intake, afnameduur van het onderzoek, verwerkingstijd, verslaglegging en de eventuele verdere gesprekken.  

In vergelijking met andere bureaus zijn jullie redelijk goedkoop, hoe kan dit?

Orthopedagoog Westland Delfland is een redelijk kleine praktijk, waardoor wij allereerst niet te maken hebben met grote kosten aan overhead. Daarnaast vinden wij dat begeleiding en diagnostiek voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Op onze begeleidingen en onderzoeken hanteren wij dan ook geen winstmarge. U betaalt simpelweg voor de materiaalkosten en de uren die het onderzoek in beslag neemt. Wij hebben ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met gemeenten; de administratieve lasten die dit met zich meebrengt, zouden de kosten voor onderzoek onnodig doen opdrijven.

Onderzoek

Jullie bieden verschillende onderzoeken aan, hoe weet ik welk onderzoek geschikt is voor mijn kind?

Alvorens een onderzoek te starten, bespreken wij altijd de mogelijkheden in een persoonlijk intakegesprek. Gezamenlijk wordt bekeken welk onderzoek het beste bij uw situatie past. Dit is afhankelijk van de soort hulpvraag en van welke informatie reeds beschikbaar is (denk aan eerder afgenomen onderzoeken). Na het intakegesprek ontvangt u van ons een overzicht van de uiteengezette mogelijkheden per mail.

Is een intelligentie onderzoek aan te raden bij een vermoeden van hoogbegaafdheid?

Een intelligentieonderzoek geeft allereerst meer inzicht in de algehele capaciteiten van een kind. Echter is hoogbegaafdheid meer dan alleen een hoge intelligentie. Belangrijk is dan ook om overige aspecten mee te nemen in de beoordeling en het advies. Bij deze doelgroep zijn er een aantal specifieke valkuilen. Binnen een intelligentietest wordt op basis van leeftijd bepaald op welk niveau er wordt gestart. Hoogbegaafde kinderen kunnen de neiging hebben om onder te presteren, waardoor het algehele niveau te laag kan worden ingeschat. Het is belangrijk deze signalen tijdens het testen te herkennen en op een juiste manier aan te pakken. Hiermee wordt voorkomen dat de test een vertekend beeld geeft van de capaciteiten van uw kind. Wij hebben veel ervaring met het testen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid en zullen hier tijdens het toetsen rekening mee houden.

Hoe bereid ik mijn kind voor op een onderzoek?

Vertel niet te lang van tevoren dat uw kind een onderzoek gaat krijgen, dit kan onnodige spanning oproepen. Breng het onderzoek vooral als iets luchtigs en leuks. Vanuit ervaring bestempelen de meeste kinderen een testafname ook echt als een leuke ochtend, met ruimte voor gezelligheid en een praatje. Echter vinden wij het wel belangrijk dat kinderen weten waarom ze bij ons komen. Leg hierbij vooral de nadruk op het nóg beter worden in sommige dingen. Wij proberen middels dit onderzoek uw kind, jullie als ouders en wellicht zelfs school te helpen door uit te zoeken wat er misschien thuis of op school anders kan om het leren (nóg) leuker te maken. Geef vooral uw kind niet het gevoel dat het onderzoek wordt ingezet omdat er iets ‘mis’ is.

Hoelang is een onderzoeksverslag geldig?  

Een test is slechts een momentafname en geeft dan ook alleen een inschatting van het niveau op dat moment. Een onderzoek uitslag kan verklarend zijn voor bepaalde problemen vanuit de afgelopen periode of deze kan een voorspelling doen over de toekomst (bijvoorbeeld een schoolniveau). Onderzoek uitslagen staan dan ook niet vast en hebben meestal en geldigheid van 1 tot 2 jaar, afhankelijk van het soort onderzoek. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat een conclusie altijd is gebaseerd op een analyse van de resultaten op dát moment.

Mijn kind komt niet in aanmerking voor een vergoed dyslexieonderzoek vanuit school, wat nu?

Om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding vanuit school voor een dyslexieonderzoek en de behandeling moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:

  1. De leeftijd van uw kind ligt bij aanmelding voor een dyslexieonderzoek en behandeling tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag in elk niet gestart worden nadat uw kind 13 jaar is geworden.
  2. Er moet een leerlingdossier (leesdossier) zijn waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen).
  3. De school heeft het vermoeden dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, gebaseerd op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp zoals vermeld onder punt 2.

Het kan ook zo zijn dat uw kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de criteria die gesteld zijn om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexieonderzoek (en behandeling). Maar ook uw kind heeft veel baat bij een goede en professionele diagnose en behandeling. Ook in dat geval kunnen wij bij uw kind een dyslexieonderzoek afnemen en/of behandelen. Zie hiervoor de pagina ‘dyslexie-onderzoek’.

Stellen jullie ook diagnoses?

Ja, wij stellen een diagnose indien noodzakelijk. De insteek van als onze onderzoeken is het zoeken naar oplossingen, niet het zoeken naar labels. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een kind moeite heeft met sociaal contact, snel afgeleid is of even niet mee kan komen op school. Middels een onderzoek proberen wij te achterhalen waar deze problemen vandaan komen en waarmee wij uw kind kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Op basis van de verzamelde gegevens wordt dan ook een advies gegeven voor thuis, voor op school en voor eventuele behandeling. Alleen als er behoefte is aan een diagnose, bijvoorbeeld voor financiering of duidelijkheid, stellen wij daadwerkelijk een diagnose.

Begeleiding

Wat doen jullie tijdens een individuele begeleiding?

Individuele begeleiding is maatwerk en verschilt daarom per kind. De concrete invulling van oefeningen, behandeling en de thema’s verschillen dan ook per traject. Daarbij proberen wij aan te sluiten op uw specifieke hulpvraag en proberen we samen met u en uw kind te kijken naar de haalbaarheid en mogelijkheden van de begeleiding. De ene begeleiding zal daarmee bijvoorbeeld meer gericht zijn op het bijspijkeren van hiaten, terwijl de andere begeleiding zich vooral richt op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld of een groei mindset.

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding kan zowel thuis, op school als bij ons op de praktijk worden gegeven. Dit is geheel afhankelijk van uw wensen en voorkeuren.

Moet ik als ouder aanwezig zijn bij de begeleiding?

Nee dit is niet noodzakelijk. Ouders zijn in principe niet bij de begeleiding aanwezig, maar kunnen indien gewenst de laatste 10 minuten aansluiten. Om de 6 á 8 behandelingen wordt een tussentijds evaluatiegesprek ingepland en wordt het behandelplan aangepast en bijgewerkt. In overleg wordt dit behandeling voortgezet en/of afgesloten.

Klachten

Bent u niet tevreden en heeft u een klacht?

Die lossen we graag samen met u op.
Uw klacht kunt u schriftelijk indienen via info@orthopedagoog-westland-delfland.nl.

Een klachtenreglement is te vinden in onze wachtkamer of u kunt ons hiernaar vragen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan er een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. U kunt daarvoor terecht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Daarnaast heeft elke gemeente beschikking over een vertrouwenspersoon jeugdhulp. U kunt bij uw gemeente navragen wie dat is.

We zijn verplicht een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen via onze site. Voor dit overzicht klikt u HIER.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij P3NL. In het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo