Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND” en de “Opdrachtgever”.
 • “Opdrachtgever” is de persoon, instelling, bedrijf of organisatie die opdracht geeft tot het verrichten van een onderzoek, behandeling of andere dienst die ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND levert.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND werkzaam zijn en/of door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND zijn ingeschakeld.
 • Bijzondere, van de algemene voorwaarden van ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND schriftelijk zijn bevestigd.
 • De opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid hiervan op daaropvolgende overeenkomsten met ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND.
 • ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND handelt bij de uitvoering van de opdrachten conform de beroepsnormen zoals gesteld in wet- en regelgeving van de NVO.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) bevestiging van ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND aan de opdrachtgever, dan wel op het moment dat ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Dit betekent ook als u alleen op intake bij ons bent geweest. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken. Een intakegesprek zit standaard verwerkt in de totale kosten voor onderzoek en/of begeleiding. Na dit gesprek ontvangt u van ons een offerte op maat. Indien u ervoor kiest om hierna geen gebruik te maken van onze diensten, worden vanzelfsprekend alleen de onkosten voor het intakegesprek in rekening gebracht (á 75,00). U zit dan nergens aan vast. 
 • ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden, die op eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders tussen hen is overeengekomen.

Artikel 3. Wijziging overeenkomst

 • Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende aanbieding, offerte, overeenkomst etc. zoals genoemd in artikel 1 lid 1.

Artikel 4. Annuleren van/niet verschijnen op consult

 • Afspraken voor een behandeling of begeleiding, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het consult is afgesproken, worden geannuleerd. Dit kan worden gedaan door of namens de persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het tijdstip van het consult wordt een annuleringstarief in rekening gebracht. Het no-show-tarief bedraagt €75,-. Onderzoeken daarentegen dienen uiterlijk 5 werkdagen van te voren worden afgezegd. Indien onderzoeken niet tijdig worden afgezegd, wordt een annuleringstarief in rekening gebracht ter hoogte van het totale onderzoekstarief.
 • De betrokkene dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien deze niet binnen 15 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de opdrachtgever het no-show-tarief verschuldigd. Indien de betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigd, is – ongeacht de uitkomst van het onderzoek- de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
 • Het tarief voor een expertise, neuropsychologisch onderzoek, psychodiagnostisch of didactisch onderzoek wordt vooraf vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5. Rapporteren

 • ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND draagt er in beginsel zorg voor dat de rapportage binnen drie tot vier weken na het verrichten van het onderzoek aan de opdrachtgever wordt doorgegeven, e.e.a. met inachtneming van het blokkeringsrecht van betrokkene zoals vermeld in art. 7.
 • De door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND opgegeven termijn, waarbinnen de rapportage beschikbaar is, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 6. Administratie en persoonlijk dossier

 • ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND draagt zorg voor een zorgvuldige administratie. ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een dossier. Een verzoek om afschrift en aanvulling van zijn (haar) dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND verstrekt formulier en betaling door betrokkene of opdrachtgever van de eventueel verschuldigde administratiekosten zoals aangegeven op het formulier.
 • De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en gegevens van de betrokkene juist zijn. ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND zal met het oog op de juiste persoonsidentificatie de betrokkene om een legitimatiebewijs kunnen vragen.
 • Ten aanzien van de omgang met het medisch dossier en de administratie worden de wettelijke bepalingen terzake privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht genomen.
 • Zowel ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND als de opdrachtgever staan ervoor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard voor derden geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd als deze door een derde partij als zodanig is aangeduid.

Artikel 7. Kosten

 • De kosten van de arts/specialist, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in het vorige lid te voldoen, indien de betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht.
 • Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken. Een intakegesprek zit standaard verwerkt in de totale kosten voor onderzoek en/of begeleiding. Na dit gesprek ontvangt u van ons een offerte op maat. Indien u ervoor kiest om hierna geen gebruik te maken van onze diensten, worden vanzelfsprekend alleen de onkosten voor het intakegesprek in rekening gebracht (á 75,00). U zit dan nergens aan vast. 

Artikel 8. Facturering en vergoeding

 • Kosten worden per consult/pakket door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND aan te geven wijze. Indien er sprake is van een betaling in termijnen, wordt een maandelijkse aflossing van minimaal €100,00 gehanteerd.
 • Alle door ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND door een derde bevrijdt de opdrachtgever van voldoening daarvan.
 • Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt.
 • Indien de opdrachtgever jegens ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND in verzuim is, is hij verplicht aan ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 162,75.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door of namens de opdrachtgever of derden, dan wel schade als gevolg van handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever of die derden.
 • Alle kosten die ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND heeft moeten maken in verband met gerechtelijke procedures tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij de rechter anders bepaalt en ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND deels of volledig in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 10. Tekortkomingen

 • Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND hem in gebreke stellen met vermelding van de termijn waarbinnen alsnog aan de verplichtingen moet worden voldaan. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal ORTHOPEDAGOOG WESTLAND-DELFLAND alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 • Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, surseance van betaling, beslag op het vermogen, onder curatelestelling van de opdrachtgever of bij stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid van ORTHOPEDAGOOG WESTLAND DELFLAND is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte/ gevolgschade is te allen tijde uitgesloten. Hierbij geldt een verjaringstermijn van 1 jaar na aanvang van de opdracht.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo