Diagnostiek 

Meer inzicht in de ontwikkeling

Wanneer er vragen ontstaan over de ontwikkeling van een kind kan onderzoek helpend zijn. Het breed in kaart brengen van de ontwikkeling kan richting en duidelijkheid geven voor aanpak en/of behandeling op school. Middels onderzoek wordt geprobeerd om de vraag “wat is er aan de hand?” te beantwoorden. Tijdens onderzoek houden wij onze professionele blik breed. Dat wil zeggen dat wij de gehele unieke ontwikkeling van de leerling onder de loep nemen. Het doel is om vervolgens met elkaar te komen tot een gedeelde visie op wat er allemaal meespeelt in het functioneren van het kind. Het is mogelijk dat hier een diagnose uit naar voren komt. Hier staren wij ons niet blind op, onze blik blijft breed en dynamisch. Vanuit het onderzoek ontstaan er handvatten een aanknopingspunten voor verdere behandeling en begeleiding binnen school en in de klas. 

DIAGNOSTIEK 

ONDERZOEK 

Ten behoeve van een juist advies zijn er verschillende soorten onderzoeken mogelijk. Welk onderzoek er wordt ingezet, wordt altijd samen met school en ouders besproken. Soms is er bijvoorbeeld inzicht nodig in de cognitieve vaardigheden van een leerling, waarbij een intelligentieonderzoek uitkomst kan bieden. Daarnaast wordt er bij bredere hulpvragen vaak gestart met een screenend onderzoek. Screenend onderzoek wordt veelal ingezet om te bekijken of er aanleiding is om breder psycho-diagnostisch en/of neuropsychologisch onderzoek te doen of dat algemeen inzicht in de ontwikkeling van een kind al voldoende is om mee aan het werk te gaan. We werken hierdoor ‘getrapt’ en doen hierdoor alleen wat écht nodig is. Mocht een screenings-onderzoek aanleiding geven tot het inzetten van een vervolg onderzoek wordt dit altijd met school en ouders besproken. In breder onderzoek worden alle facetten binnen het diagnostische proces doorlopen en kan er mogelijk een diagnose worden gesteld ten behoeve van verdere begeleiding en ondersteuning. 

COGNITIEVE VAARDIGHEDEN

INTELLIGENTIE ONDERZOEK 

Wij bieden intelligentie onderzoek aan om de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart te brengen. Hierdoor kunnen adviezen worden geformuleerd met betrekking tot het handelen en begeleiden. Er wordt bekeken waar de sterke én groeipunten liggen van een kind. Na de afname van het intelligentieonderzoek wordt een adviesgesprek ingepland. Ouders ontvangen van ons altijd eerst zelf de uitslag, gezien zij als opvoeders recht hebben op de eerste informatie omtrent hun kind. Vervolgens wordt er een gezamenlijk gesprek ingepland met ouders en school. In dit gesprek ontvangt school een onderzoeksrapport en wordt het rapport met zowel school als ouders rustig doorgenomen. In het rapport kunt u de kwalitatieve observaties, kwantitatieve scores en onze algemene handelingsgerichte adviezen vinden. Deze algemene adviezen zijn gericht op het intelligentieprofiel. U kunt tevens kiezen voor aanvullend onderzoek waarin een schoolobservatie en een aanvullend schoolgesprek tot de mogelijkheden behoort. 

ALS LEZEN NIET VANZELF GAAT 

DYSLEXIEONDERZOEK

Heeft u vermoedens van dyslexie bij een van uw leerlingen, maar komt deze leerling vanwege wisselende scores niet in aanmerking voor een vergoed dyslexie onderzoek op school? Of wilt u gewoon niet langer afwachten maar het heft in eigen handen nemen? Wij bieden screening en/of dyslexie onderzoek om het vermoeden van dyslexie nader te bekijken. 

Een screening is bedoeld om het lees- en spellingsniveau te bepalen en te bekijken of er hiaten zijn in de ontwikkeling wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van dyslexie. Aan de hand van de screening wordt bekeken of onderzoek zinvol is en of er daadwerkelijk gestart kan worden. Er wordt bij een screenend onderzoek in principe geen diagnose dyslexie gesteld. Als een screening aanleiding geeft voor het uitvoeren van een volledig dyslexie onderzoek wordt het screenend onderzoek aangevuld met de benodigde informatie. Binnen het daadwerkelijke dyslexie onderzoek bekijken wij of er sprake is van dyslexie en wat dit kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Uitslagen van het onderzoek worden verwerkt in een rapport en gezamenlijk met ouders en school besproken. 

REKENPROBLEMEN EN REKENANGST

DYSCALCULIE ONDERZOEK

Maakt u zich zorgen om de hardnekkige rekenproblemen van een leerling? Denkt u dat er meer achter de rekenproblemen zit dan op het oog zichtbaar is? U kunt dan bij ons terecht voor dyscalculie onderzoek. Dyscalculie kan veel invloed hebben op een kind zijn of haar leven. Wanneer dyscalculie tijdig vastgesteld wordt, heeft dat een hoop voordelen. De kans op rekenangst verminderd, er ontstaat vaak meer begrip en een leerling heeft recht op een dyscalculie verklaring, welke vooral in het voortgezet onderwijs voordelen met zich mee kan brengen. 

Hoewel de problemen met rekenen vaak hardnekkig zijn, wil dit niet zeggen dat er niks aan dyscalculie gedaan kan worden. Met behulp van een gespecialiseerde dyscalculie behandeling kan de basis van het rekenen verbeterd worden, zodat een leerling beter kan meekomen op school. Door aan de bouwstenen van het rekenen te werken, wordt als het ware een goede fundering gelegd voor de verdere rekenontwikkeling.

ONDERWIJSNIVEAU 

DIDACTISCH ONDERZOEK

In didactisch onderzoek bekijken we de scores van een leerling ten opzichte van zijn of haar didactische leeftijdsgenoten, op deze manier wordt zichtbaar of er sprake is van een didactische achterstand of juist een didactische voorsprong. Naast het bepalen van een beheersingsniveau kijken we tevens naar de werkaanpak van bijvoorbeeld het lezen, spellen of rekenen. Dit alles ten behoeve van het opstellen van een passend onderwijsaanbod. Ook kan een didactisch onderzoek waardevol zijn als er bijvoorbeeld wordt overwogen om een leerling versneld door te laten stromen. 

BREDE KIJK

SCREENEND ONDERZOEK 

Screenend onderzoek wordt veelal ingezet om te bekijken of er aanleiding is om breder onderzoek te doen. We werken hierdoor ‘getrapt’ en doen hierdoor wat écht nodig is. Een breed screenend onderzoek  geeft inzicht in problemen met lezen, spellen, rekenen, concentratie, aandacht, geheugen, werkhouding, gedragshouding, welbevinden, prestatiemotivatie, sensitiviteit en faalangst. Gezien het hier gaat om een brede screening wordt en in een breed spectrum gezocht naar verklaringen voor de huidige situatie.  Gezien de breedte van de screening, kan er op basis van dit onderzoek nog niet direct een diagnose worden gesteld. De screening heeft puur als doel een algemeen beeld te schetsen van de huidige sterke en zwakkere kanten en heeft daarnaast het doel om een breed handelingsplan op te stellen, waarin er vooral aandacht is voor het oplossen van de huidige klachten. Op basis van de verzamelde gegevens wordt dan ook een advies gegeven voor thuis, voor op school en voor eventuele behandeling. 

Alleen als er behoefte is aan een diagnose, bijvoorbeeld voor financiering of duidelijkheid, stellen wij daadwerkelijk een diagnose. Dit kan door middel van een aanvulling van het afgenomen screenend onderzoek worden gedaan. Dit noemen we procesdiagnostiek. Alvorens verdere diagnostiek uit te voeren wordt eerst altijd in overleg met ouders en school bekeken en besproken op welke delen van de ontwikkeling dit mogelijke vervolgonderzoek zich zal richten. 

ALLES IN BEELD

BREED ONDERZOEK 

Tot slot is het mogelijk om een breed onderzoek bij een leerling uit te laten voeren. U kunt hierbij denken aan een neuropsychologisch onderzoek (Onderzoek naar de werking van de hersenen, zoals geheugen, aandacht en concentratie, planningsvermogen en flexibiliteit), een psycho-diagnostisch onderzoek (onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen waaronder ADHD en ASS, depressie en/of angststoornissen) of een persoonlijkheidsonderzoek / sociaal emotioneel onderzoek (onderzoek naar de relatie tussen hoe en kind als persoon in elkaar zit en de ‘klachten’, de omgang met anderen en de manier waarop een kind omgaat met situaties en moeilijkheden). In een breed onderzoek worden alle facetten binnen het diagnostische proces doorlopen en kan er indien wenselijk en indien van toepassing een diagnose worden gesteld. 

De insteek van als onze onderzoeken is het zoeken naar oplossingen, niet het zoeken naar labels. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een kind moeite heeft met bijv. sociaal contact, snel afgeleid is of even niet mee kan komen op school. Middels een onderzoek proberen wij te achterhalen waar deze problemen vandaan komen en waarmee wij uw kind kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Op basis van de verzamelde gegevens wordt dan ook een advies gegeven voor thuis, voor op school en voor eventuele behandeling. Alleen als er behoefte is aan een diagnose, bijvoorbeeld voor financiering of duidelijkheid, stellen wij daadwerkelijk een diagnose.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo